SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Stadgar Lomma FIK 2015-03-29
Lomma Friidrottsklubb, instiftad 27 januari 1975, har till ändamål att genom utövning av friidrottslek och friidrott verka för medlemmarnas fysiska fostran samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

_________________________________________________________________________

Medlemskap

§1
Person registreras som medlem efter att erforderlig medlemsavgift har inbetalats.
Genom beslut på ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot.

§2
Medlem, som vill utträda ur Lomma FIK, gör skriftlig anmälan till styrelsen, som därefter avskriver medlemmen från Lomma FIK; eventuellt förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande.

§3
Medlem, som ej betalt fastställda avgifter, brutit mot dessa stadgar eller som uppträtt olämpligt som representant för Lomma FIK, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Uteslutningen, samt orsaken härtill, skall delges den berörde skriftligen i ett rekommenderat brev. Den berörde har sedan 14 dagar på sig att svara skriftligt och därmed söka ändring av styrelsens beslut.

Grundas beslutet om uteslutning på försummelse av medlemsavgift, skall styrelsen återkalla beslutet, om förfallna avgifter betalas inom 14 dagar.

Styrelsen skall sammankallas till möte inom 14 dagar efter att svar inkommit och då diskutera och besluta om uteslutning eller ej. Den berörde har rätt att delta på detta möte för att försvara sig.

När beslut om uteslutning trätt ikraft, upphör alla förpliktelser mellan Lomma FIK och den tidigare medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

_________________________________________________________________________

Medlemsavgifter

§4
Medlem avlägger avgift i enlighet med vid senaste årsmötet beslutat belopp.

Hedersledamot är befriad från avgifter.

_________________________________________________________________________

Deltagande i tävlingar

§5
Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera Lomma FIK.

§6
Medlem äger ej rätt att på annat sätt än som anges i Svenska Friidrottsförbundets stadgar och bestämmelser delta i tävlingar, som omfatta idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga.

_________________________________________________________________________

 Styrelsen

 §7
Lomma FIKs angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av en ordförande och minst fyra och maximalt sex övriga ledamöter jämte två suppleanter.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och materialförvaltare.

§8
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§9
Styrelsen ska verka för Lomma FIKs framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

Ordförande är Lomma FIKs officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i dennes ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock – om inte särskilda skäl för avvikelser föreligger – nedan angivna åligganden böra tillkomma sekreteraren, kassören och materialförvaltaren, nämligen

Sekreteraren:
att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
att registrera och förvara inkomna skrivelser,
att, om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior på dessa samt att upprätta förslag på styrelsens årsberättelse;

Kassören:
att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Lomma FIK,
att bokföra Lomma FIKs räkenskaper,
att föra medlemsmatrikel,
samt tillse att behövliga försäkringspremier erlagts;

Materialförvaltaren:
att svara för att material är i brukbart skick,
att vid behov inför styrelsen, framlägga förslag till nyanskaffning av material, samt
att föra inventarieförteckning.

§10
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.

_________________________________________________________________________

Möten

§11
Med Lomma FIK hålles

dels ordinarie årsmöte senast i mars månad,
dels ordinarie möten 4 gånger årligen,
dels extra möten när så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.

§12
Rösträtt tillkommer:

Medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 15 år.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.

§13
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§14
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:

1. Godkännande av dagordning

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens ekonomiska berättelse med balans- och resultaträkning

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Val av

a) Styrelsens ordförande för ett år

b) Övriga ledamöter av styrelsen för ett år

c) två suppleanter i styrelsen för ett år

d) två revisorer för ett år

e) en revisorssuppleant för ett år

f) val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter

11. Fastställande av medlemsavgifter

Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat förslag av röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av Lomma FIK skall lämnas in minst 30 dagar före årsmötet.

_________________________________________________________________________

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

§15
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast efterföljande årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

§16
Revisorernas uppgift är att granska styrelses förvaltning och räkenskaper under det gångna året samt att överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 8 dagar före ordinarie årsmöte.

_________________________________________________________________________

Beslut

§17
Beslut fattas med acklamation eller avgöres med votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som upptas i § 19 – genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§18
Beslut får ej fattas i frågor om föreningens ekonomi, om frågan inte varit upptagen i dagordningen för mötet.

_________________________________________________________________________

Stadgefrågor

§19
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Lomma FIKs upplösning får endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§20
Beslut om upplösning av Lomma FIK skall innehålla föreskrift om användning av Lomma FIKs tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas Svenska Friidrottsförbundet genom bestyrkta kopior på styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning.

§21
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Friidrottsförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.