Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Dagordning åresmöte
§1 Årsmötet öppnas
§2 Fastställande av dagordning
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande
§4 Val av ordförande för mötet
§5 Val av sekreterare för mötet
§6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§8 Styrelsens ekonomiska berättelse med BR och RR
§9 Revisorernas berättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
§11 Val av
a) styrelsens ordförande för ett år,
b) sex ledamöter av styrelsen för ett år,
c) två suppleanter i styrelsen för ett år,
d) två revisorer för ett år,
e) en revisorssuppleant för ett år,
f) tre personer till valberedningen, varav en sammankallande
§12 Fastställande av medlemsavgifter 2020
Förslag att medlemsavgiften ska vara oförändrad.
§13 Avtackning av de som ev. lämnar styrelsen.
§14 Mötet avslutas